AnkoPedia

목차 : 앙꼬 앱(APP) 설치 방법

앙꼬 앱(APP) 설치 방법

설치법

앙꼬APP은 홈페이지에서 바로 다운로드가 가능합니다. 앙꼬 홈피에 방문 후 몇 번 왔다갔다 하시면 앱을 설치하라는 안내가 떠요. 만약 직접 설치하고 싶으시면 앙꼬홈피 첫 화면 아래쪽에 보시면 ‘앙꼬홈피 앱설치’ 버튼이 있습니다. 누르심 되요.

 

PWA 앱

앙꼬앱은 PWA 라는 형식의 앱 입니다. 앙꼬홈피 ‘웹’ 을 그대로 앱스러운 틀에서 사용할 수 있는 방식이라고 생각하시면 되겠습니다.

 

왜 PWA?

앙꼬는 업데이트와 변화가 많기 때문에 전용 앱으로 출시하게 될 경우 버전관리가 매우 어렵고 번거로우며, 앙꼬 홀더분들이 서로 제각각의 버전을 사용하게 되어 혼란을 빚을 수 있기 때문에 모든 방식을 웹 하나로 통합하고자 함 이에요.

 

스토어에 안 올리나요?

일부러 안 올린 것은 아니지만, 스토어에 올리는 것이 중요하다고 생각하지는 않았어요. 이미 웹으로 PWA앱을 설치하실 수 있고, 앞으로 다양한 국가로 확장시 국가별로 관리가 필요한 폐쇄된 스토어보다 웹을 중심으로 일원화 시키는 것이 일이 간단할 것 같아서요. 현재의 PWA를 그대로 플레이스토어에 쉽게 올릴 수는 있지만 이미 대부분의 앙꼬 홀더분들은 앙꼬의 PWA앱을 사용하고 계시므로 스토어 등록을 당면한 과제로 생각하지는 않고 있습니다.  스토어 등록 의견이 많으면 스토어에 등록할게요. 이는 곧 투표에 부치겠습니다.

코멘트

4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Muhammad raslenqesir

Nice anko baby

Khanh

Trước thì đăng ki sdt bị đẩy ra bây giờ vào ko được nũa

Huamung93

Anko

09354661381

سلام برمدیرانکو.من توکن که انکورااشتباهی بردم متامسک ولی الان پنج ماه دنبالش میگردم نمیتونم پیداکنم ممنون میشم منوراهنمایی کنید

AI Chatbot Avatar